Difference between revisions of "תבנית:הידעת?/כ"ו ניסן ה'תשע"ב"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
 
'''ועל מחיתה'''
 
'''ועל מחיתה'''
כתוב במסכת ברכות [{{מקור|בבלי:ברכות א א$בבלי ברכות מד}}] שעל פירות משבעת המינים מברך ברכה "מעין שלוש", ואם אוכל מפירות שגדלו חוץ לארץ חותם "על הארץ ועל הפירות", ואם אוכל מפירות ארץ ישראל חותם "על הארץ ועל פירותיה". וכן נפסק בשלחן ערוך [אורח חיים, סימן רח].
+
כתוב במסכת ברכות [{{מקור|בבלי:ברכות א א$בבלי ברכות מד}}] שעל פירות משבעת המינים מברך ברכה "מעין שלוש", ואם אוכל מפירות שגדלו חוץ לארץ חותם "על הארץ ועל הפירות", ואם אוכל מפירות ארץ ישראל חותם "על הארץ ועל פירותיה". וכן נפסק בשלחן ערוך [{{מקור|שולחן-ערוך:שולחן ערוך אורח חיים א א$שולחן ערוך אורח חיים רח}}].
 
מה הדין אם אדם אוכל מיני מזונות מחמשת מיני דגן שגדלו בארץ ישראל? האם יש לחתום "ועל מחיתה", או שבזה אומר "ועל המחיה" ואין שינוי בין ארץ ישראל לחו"ל?
 
מה הדין אם אדם אוכל מיני מזונות מחמשת מיני דגן שגדלו בארץ ישראל? האם יש לחתום "ועל מחיתה", או שבזה אומר "ועל המחיה" ואין שינוי בין ארץ ישראל לחו"ל?
 
נחלקו הפוסקים בדבר.
 
נחלקו הפוסקים בדבר.
 
יש אומרים שצריך לחתום "ועל מחיתה" [מהם - הרב כפתור ופרח, שו"ת הלכות קטנות, ברכי יוסף, בן איש חי, כה"ח, הגרי"מ טיקוצ'ינסקי].
 
יש אומרים שצריך לחתום "ועל מחיתה" [מהם - הרב כפתור ופרח, שו"ת הלכות קטנות, ברכי יוסף, בן איש חי, כה"ח, הגרי"מ טיקוצ'ינסקי].
 
ויש אומרים שצריך לחתום "ועל המחיה" [מהם - הרב "אור שמח" על הרמב"ם, הנצי"ב ב"העמק שאלה", הראי"ה קוק, הרב ציץ אליעזר].
 
ויש אומרים שצריך לחתום "ועל המחיה" [מהם - הרב "אור שמח" על הרמב"ם, הנצי"ב ב"העמק שאלה", הראי"ה קוק, הרב ציץ אליעזר].

Latest revision as of 12:06, 17 April 2012

ועל מחיתה כתוב במסכת ברכות [בבלי ברכות מד] שעל פירות משבעת המינים מברך ברכה "מעין שלוש", ואם אוכל מפירות שגדלו חוץ לארץ חותם "על הארץ ועל הפירות", ואם אוכל מפירות ארץ ישראל חותם "על הארץ ועל פירותיה". וכן נפסק בשלחן ערוך [שולחן ערוך אורח חיים רח]. מה הדין אם אדם אוכל מיני מזונות מחמשת מיני דגן שגדלו בארץ ישראל? האם יש לחתום "ועל מחיתה", או שבזה אומר "ועל המחיה" ואין שינוי בין ארץ ישראל לחו"ל? נחלקו הפוסקים בדבר. יש אומרים שצריך לחתום "ועל מחיתה" [מהם - הרב כפתור ופרח, שו"ת הלכות קטנות, ברכי יוסף, בן איש חי, כה"ח, הגרי"מ טיקוצ'ינסקי]. ויש אומרים שצריך לחתום "ועל המחיה" [מהם - הרב "אור שמח" על הרמב"ם, הנצי"ב ב"העמק שאלה", הראי"ה קוק, הרב ציץ אליעזר].