Difference between revisions of "שלוש השבועות"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 12: Line 12:
  
 
==הסברים של תומכי הציונות==
 
==הסברים של תומכי הציונות==
ישנם שלושה עשר תירוצים לשבועה "שלא יעלו כחומה":
+
ישנם כמה הסברים מדוע עולים לארץ ישראל חרף השבועה "שלא יעלו כחומה":
*כשניתן רשיון מאומות העולם לעליה לארץ, אין יותר שבועה. ([[רבי אברהם בורשטיין]] מסוכטשוב- ה"[[אבני נזר]]", [[רבי מאיר שמחה הכהן]] מדוינסק- ה"אור שמח", [[מהרש"א]], [[הרב אברהם יעלין]]- ה"[[ארך אפיים]]", [[הרב מנחם מנדל כשר]], [[רבי מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצא]], הרב נתן צבי פרידמן- ה"נצר מטעי", [[הרב ישכר שלמה טייכטל]]- ה"[[אם הבנים שמחה]]", הרב חיים דוד חזן- [[הראשון לציון]], [[הרב צבי יהודה הכהן קוק]].  
+
*כשניתן רשיון מאומות העולם לעליה לארץ, אין יותר שבועה. ([[רבי אברהם בורשטיין]] מסוכטשוב- ה"[[אבני נזר]]", [[רבי מאיר שמחה הכהן]] מדוינסק- ה"אור שמח", [[מהרש"א]], [[הרב אברהם יעלין]]- ה"[[ארך אפיים]]", [[הרב מנחם מנדל כשר]], [[רבי מאיר יחיאל הלוי האלשטוק]], הרב נתן צבי פרידמן- ה"נצר מטעי", [[הרב ישכר שלמה טייכטל]]- ה"[[אם הבנים שמחה]]", הרב חיים דוד חזן- [[הראשון לציון]], [[הרב צבי יהודה הכהן קוק]], [[הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג]] ועוד).  
*אומות העולם הפרו את שבועתם, ולכן גם כלפי ישראל השבועה כבר לא חלה. ([[רבי שלמה קלוגר]], רבי הלל קולומייער, הרב נתן צבי פרידמן).  
+
*אומות העולם הפרו את שבועתם, ולכן גם כלפי ישראל השבועה כבר לא חלה. ([[רבי שלמה קלוגר]], רבי הלל מקולומאייה, הרב נתן צבי פרידמן ועוד).  
*עליה בצורה הדרגתית אינה נחשבת כחומה. (רשב"ש, הרב יעלין, הרב בלומברג, הרב מאיר בלומנפלד).  
+
*עליה בצורה הדרגתית אינה נחשבת כחומה. (רשב"ש, הרב יעלין, הרב יונה דב בלומברג, הרב מאיר בלומנפלד ועוד).  
*אסור לעלות רק מבבל , אבל לא משאר הארצות. (בעל ההפלאה).
+
*אסור לעלות רק מבבל , אבל לא משאר הארצות. (רבי פנחס בעל ה"הפלאה" ועוד).
*החומה תקפה לאלף שנה בלבד. ([[רבי חיים ויטאל]]).
+
*החומה תקפה לאלף שנה בלבד. ([[רבי חיים ויטאל]], [[הרב עובדיה הדאיה]], הרב מרדכי עטיה ועוד).
*השבועה ההיא רק על עליה על מנת לבנות את [[בית המקדש]]. (הגר"א).
+
*השבועה ההיא רק על עליה על מנת לבנות את [[בית המקדש]]. ([[הגר"א]] ועוד)  
*כשבני ישראל תקיפים לעלות לארץ ישראל, בטלה השבועה. (רבי מרדכי יוסף מאיז'ביצא- "מי השילוח").
+
*כשבני ישראל תקיפים לעלות לארץ ישראל, בטלה השבועה. (רבי מרדכי יוסף מאיז'ביצא- "מי השילוח" ועוד).
*כבר בגמרא השבועות שנויות במחלוקת, שבמסכת יומא אומר [[ריש לקיש]] שהוא שונא את אנשי בבל שלא עלו לארץ בימי עזרא, מכאן שהוא לא הסכים עם רבי זירא שאמר את ענין השבועות. (רבי יהושע פלק- ה[[פני יהושע]], [[הרב מרדכי אליאשברג]], הרב עטייה).  
+
*כבר בגמרא השבועות שנויות במחלוקת, שבמסכת יומא אומר [[ריש לקיש]] שהוא שונא את אנשי בבל שלא עלו לארץ בימי עזרא, מכאן שהוא לא הסכים עם רבי זירא שאמר את ענין השבועות. (רבי יהושע פלק- ה[[פני יהושע]], [[הרב מרדכי אליאשברג]], הרב עטייה ועוד).  
*רבי יזרא חזר בו, שכן במדרש שיר השירים רבה מסופר שהוא הודה שאילו עלו ישראל לא היה נחרב הבית. (הרב שרגא פייבל פרנק, [[הרב מרדכי עטייה]]).  
+
*רבי יזרא חזר בו, שכן במדרש שיר השירים רבה מסופר שהוא הודה שאילו עלו ישראל לא היה נחרב הבית. (הרב שרגא פייבל פרנק, [[הרב מרדכי עטייה]] ועוד).  
*רק בעל "מגילת אסתר" על [[ספר המצוות]] לרמב"ם פוסק אותן להלכה, אולם כל שאר הפוסקים חולקים עליו- למשל ה[[רמב"ן]]. (הרצי"ה קוק, הרב טייכטל, הרב יעלין, [[רבי יהושע מקוטנא]], הרב בלומברג, ועוד רבים).  
+
*רק בעל "מגילת אסתר" על [[ספר המצוות]] לרמב"ם פוסק אותן להלכה, אולם כל שאר הפוסקים חולקים עליו- ובראשם ה[[רמב"ן]]. (הרצי"ה קוק, הרב טייכטל, הרב יעלין, [[רבי יהושע מקוטנא]], הרב בלומברג, ועוד רבים).  
*השבועות הן [[אגדה]] ולא [[הלכה]]. (הרצי"ה קוק, הפני יהושע, הרמב"ם, אבני נזר, הרב כשר, [[הרב שאול ישראלי]]).  
+
*השבועות הן [[אגדה]] ולא [[הלכה]]. (הרצי"ה קוק, הפני יהושע, הרמב"ם, אבני נזר, הרב כשר, [[הרב שאול ישראלי]] ועוד).  
*השבועות הן מעין גזרות משמים, אך לא איסור מעשי, כביכול חומה המונעת מישראל לעלות לארץ. ([[מהר"ל מפראג]], הרב כשר, הרב ישראלי, ומשמע כך מה[[ריב"ש]], רשב"ש, רבי ישראל משקלוב- ה"פאת השולחן").  
+
*השבועות הן מעין גזרות משמים, אך לא איסור מעשי, כביכול חומה המונעת מישראל לעלות לארץ. ([[מהר"ל מפראג]], הרב כשר, הרב ישראלי, ומשמע כך מה[[ריב"ש]], רשב"ש, רבי ישראל משקלוב- ה"פאת השולחן" ועוד).  
 +
 
* ה"חומה" בטלה כאשר יש סימן לפקידה מאת ה'. ישנם כמה הסברים מהי אותה פקידה:  
 
* ה"חומה" בטלה כאשר יש סימן לפקידה מאת ה'. ישנם כמה הסברים מהי אותה פקידה:  
**רשיון אומות העולם הוא פקידה. ([[הגר"א]] וכן גדולי ישראל שנימנו בסעיף הקודם).
+
**רשיון אומות העולם הוא פקידה. ([[הגר"א]] ועוד).
**התעוררות עם ישראל לשוב לארץ ישראל, נקראת פקידה. (הרב טייכטל)
+
**התעוררות עם ישראל לשוב לארץ ישראל, נקראת פקידה. (הרב טייכטל ועוד)
 
**התגלות סימני הקץ המגולה הם פקידה.  
 
**התגלות סימני הקץ המגולה הם פקידה.  
 
**הזוועות שהיו בגלות הינן פקידה.  
 
**הזוועות שהיו בגלות הינן פקידה.  

Revision as of 18:22, 25 November 2010

שלוש שבועות שהשביע הקב"ה את ישראל והאומות לגבי הגלות והעליה לארץ ישראל.

המקור

המקור הוא בגמרא (מסכת כתובות קיא.) האומרת: "לכדרבי יוסי ברבי חנינא דאמר: ג' שבועות הללו למה? אחת שלא יעלו ישראל בחומה, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את העובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי ...לכדרבי לוי דאמר: שש שבועות הללו למה? תלתא (שלושה) - הני דאמרן (אותם שאמרנו), אינך (האחרים) - שלא יגלו את הקץ, ושלא ירחקו את הקץ, ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים. "בצבאות או באילות השדה" - אמר רבי אלעזר: אמר להם הקב"ה לישראל: אם אתם מקיימין את השבועה - מוטב, ואם לאו - אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה".

המדרש דורש את לשון השבועה שנאמר בשיר השירים "השבעתי אתכם בנות ירושלים אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ".

המהר"ל מפראג (נצח ישראל פרק כ"ד) מסביר שהגלות היא נגד טבע העולם, ולפיכך היה צריך לעגן אותה בשבועות, כי אחרת היה עם ישראל באופן טבעי חוזר מעצמו לארץ, או שהגויים היו מכלים אותו, אבל השבועות יוצרות הכרח במציאות להשאיר כך את המצב הלא-נורמלי של ישראל בגלות.

השימוש בהן ע"י מתנגדי הציונות

שלוש השבועות שימשו מקור למתנגדים לציונות ולעליה לארץ ישראל, שטענתם שבכך עוברים על השבועה שלא למרוד באומות ושלא לעלות בחומה, וכן כל השבועה שלא לדחוק את הקץ. גדול המשתשמשים בטענה זו היה האדמו"ר מסאטמר, הרב יואל טייטלבוים, שאף כתב על כך מאמר בספרו "ויואל משה".

הסברים של תומכי הציונות

ישנם כמה הסברים מדוע עולים לארץ ישראל חרף השבועה "שלא יעלו כחומה":

ראו גם

לקריאה נוספת