עונש שמענו, אזהרה מניין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שמענו על עונשו של העושה דבר זה, אבל לא שמענו שהזהיר הכתוב ואמר שאסור לעשות זאת.

כלל הוא, ש"אין עונשין אלא אם כן מזהירין", כלומר: אין התורה מטילה עונש על מעשה עבירה, אלא אם כן הזהירה שלא לעשות את אותו מעשה. משום כך, גם על עבירות חמורות ביותר, שעונשן מיתה, תישאל השאלה: "עונש שמענו, אזהרה מניין"?

בטעם הדבר, כתב בספר החינוך: "שאלמלא האזהרה היה במשמע שיהיה רשות לקבל העונש ולעבור על המצוה, כעין מקח וממכר". ברם, עונשי כרת ומיתה בידי שמים, וכן חיובי ממון, אינם צריכים אזהרה.