עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הביטוי "עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה" מופיע בתלמוד (גיטין לג) ביחס לדין: "נמצא אחד מהם קרוב או פסול - עדותן בטילה". אולם יש מהראשונים (חי' הר"ן סנהדרין י. ד"ה מהו דתימא, בשם הראב"ד; ועי' רמב"ן גיטין ח:) שהביאו דין זה במשמעות הפוכה מפלגינן דיבורא.