עבודת יום הכיפורים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בספר ויקרא פרק ט"ז התורה כותבת שאסור לכהן לבוא בכל עת אל קודש הקודשים אלא דווקא כאשר הוא לובש בגדים מסויים (בגדי לבן) ומביא קורבנות מסויימים (פר איל שעירים וקטורת ). בסוף הפרשה נאמר שטקס זה יעשה פעם בשנה - ביום הכיפורים.


כל העבודות כשרות רק בכהן גדול[edit]

כתוב בגמרא[1] "תניא כל עבודות יום הכפורים אינן כשרות אלא בו" ונחלקו ראשונים האם מדובר רק על העבודות המיוחדות ליום הכיפורים או שכל עבודה במקדש באותו יום צריכה להיעשות רק על ידי הכהן הגדול.

בגדי לבן[edit]

את העבודות המיוחדות ליום הכיפורים (העבודות הפנימיות) עושה הכהן הגדול כשהוא לבוש בארבעה בגדים: כתונת, מכנסיים, אבנט ומצנפת[2] ואת שאר העבודות הוא עושה בשמונת בגדי הכהונה הרגילים (בגדי זהב). בטעם הדבר שאין משמש בפנים בבגדי זהב אמרו חז"ל[3] לפי שאין קטיגור נעשה סניגור.

סדר העבודה[edit]

סדר העבודה מובא במשנה מסכת יומא וברמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים:

א. שחיטת התמיד, הקטרת קטורת של שחר, הטבת הנרות והקרבת איברי התמיד.

ב. קורבן מוסף.

ג. וידוי על פרו של הכהן הגדול.

ד. הגרלת השעירים.

ה. וידוי שני אצל פרו.

ו. שחיטת פרו.

ז. הקטרה הקטורת בקודש הקודשים.

ח. הזאת דם הפר בקודש הקודשים.

ט. שחיטת השעיר.

י. הזאת דם השעיר בקודש הקודשים.

יא. הזאת דם הפר והשעיר על הפרוכת.

יב. הזאת דם הפר והשעיר על מזבח הזהב.

יג. שפיכת שיירי דם הפר והשעיר על יסוד מזבח העולה.

יד. וידוי על השעיר המשתלח ושילוחו.

טו. קריאת התורה.

טז. הקרבת השעיר השני.

יז. הקרבת איל הכהן ואיל העם.

יח. תמיד של בין הערבים.

יט. הוצאת הכף והמחתה.

כ. הדלקת המנורה וקטורת של בין הערבים.

טבילות וקידושים[edit]

בכל פעם שהכהן מחליף בגדים הוא צריך לטבול שנאמר[4] "ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש ... ורחץ את בשרו במים" ובכל פעם שהוא פושט או לובש בגדי קודש הוא צריך לקדש ידיו ורגליו מהכיור. נמצא שישנם חמש טבילות ועשרה קידושים:

לפני שחיטת התמיד (א)- טובל - לובש בגדי זהב - ומקדש.

אחרי הקרבת המוסף (ב)- מקדש - פושט בגדי זהב - טובל - לובש בגדי לבן - מקדש.

אחרי שילוח השעיר (יד) - מקדש - פושט בגדי לבן - טובל - לובש בגדי זהב - מקדש.

אחרי תמיד של בין הערבים (יח)- מקדש - פושט בגדי זהב - טובל - לובש בגדי לבן - מקדש.

אחרי הוצאת הכף והמחתה (יט) - מקדש - פושט בגדי לבן - טובל - לובש בגדי זהב - מקדש.

אחרי הדלקת המנורה (כ) - מקדש - פושט בגדי זהב - לובש בגדי חול ויוצא.

הערות שוליים[edit]

  1. יומא לב ע"ב
  2. ויקרא ט"ז ד
  3. ר"ה כו ע"א
  4. ויקרא טז כג-כד