נכסים שאין להם אחריות אינן נקנין אלא במשיכה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

המטלטלים אינם נקנים אלא במשיכה (או בהגבהה או במסירה), אבל לא בכסף, לא בשטר ולא בחזקה.


ברם, לדעת רבי יוחנן, מן התורה "מעות קונות" אף במטלטלים, ומשנתן הקונה למוכר את דמי המטלטלים - קנה אותם, ואין אחד מהם יכול לחזור בו, אלא שחכמים תיקנו שתהא משיכה קונה ולא יהיו מעות קונות, מחשש שאם יתן הקונה למוכר את דמי הסחורה שקנה, ויניחנה בבית המוכר, ותפרוץ שריפה בשכונת המוכר או יארע אונס אחר, לא יטרח המוכר להציל את סחורתו של חברו המונחת אצלו, מאחר שכבר היא אינה שלו, משום כך תיקנו חכמים, שכל זמן שלא משך הקונה את מקחו, עדיין הוא ברשותו ובאחריותו של המוכר, כדי שישתדל להצילו.