לאוכלה ולא למלוגמא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אין מייצרים תרופות, משחות ותכשירי רפואה למיניהם מפירות שביעית, שנאמר: "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה", ודרשו: "לאכלה" - ולא למלוגמא.


בפירוש המשניות לרמב"ם (שביעית פ"ח, א) מבואר, כי השם "מלוגמא" ניתן על שם חיטים או תאנים שהאדם לועס במלוא לוגמיו כדי להניחן על מקום הפצע.


אסור לייצר מפירות שביעית העומדים למאכל אדם, תרופות, משחות ותכשירים למיניהם.


כאמור, מקור האיסור הוא מה שנאמר: "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה", ודרשו: "לאכלה" - ולא למלוגמא. ברם, בירושלמי (שביעית פ"ז, א) דרשו: "והיתה שבת הארץ לכם" - ולא לחולים.


מפירות המיועדים למאכל בהמה מותר לעשות "מלוגמא" לצורך ריפוי בני אדם, אבל לא לריפוי בעלי חיים.


מדברי ה"חזון איש" (זרעים, הלכות שביעית, סימן יג ס"ק ו - ז) עולה, כי אין קדושת שביעית חלה על תרופות המופקות מצמחי מרפא.