ירמיהו בן חלקיהו: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

11 March 2023

7 March 2023

11 March 2021

27 September 2020

15 September 2020

14 September 2020

9 May 2012

16 April 2012

15 April 2012

  • curprev 18:3818:38, 15 April 2012Avi4191 talk contribs 191 bytes +191 דף חדש: *ניבא בזמן חורבן הבית *כבר בגיל צעיר החל להתנבא במצוות ה' *כתב את מגילת איכה *משמשו וספרו הי [[ברוך בן נר...