הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דרבי מאיר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to searchמקור[edit]

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף י/א

הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דרבי מאיר והוו קא מצערו ליה טובא

הוה קא בעי רבי מאיר רחמי עלויהו כי היכי דלימותו

אמרה ליה ברוריא דביתהו מאי דעתך משום דכתיב יתמו חטאים מי כתיב חוטאים חטאים כתיב ועוד שפיל לסיפיה דקרא ורשעים עוד אינם כיון דיתמו חטאים ורשעים עוד אינם

אלא בעי רחמי עלויהו דלהדרו בתשובה ורשעים עוד אינם

בעא רחמי עלויהו והדרו בתשובה