הותר מכללו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

איסור שהותר מכלל איסורו. איסור שבמצבים, תנאים או מקומות מסויימים התירה התורה לעשותו.


כגון: האיסור לנזיר להיטמא למת, הותר מכללו במת מצוה, שאם היה הנזיר מהלך בדרך ופגע במת שאין מי שיטפל בקבורתו, הרי הוא מיטמא לו וקוברו. וכן האיסור לנזיר לגלח את שערו, הותר מכללו בתגלחת מצוה, שאם הנזיר נצטרע, ונרפא מצרעתו בתוך ימי נזירותו, הרי זה מגלח את כל שערו. וכן האיסור על הכהנים להיטמא למת, הותר מכללו לגבי קרובי משפחה.


איסור שהותר מכללו נחשב לאיסור פחות חמור מאיסור שלא הותר מכללו.