דוד שמש

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

דוד שמחממים בו מים על ידי חום השמש. ישנה שאלה האם מותר להשתמש בו בשבת.

האיסור לבשל מהתורה הוא דווקא בחום האש, אבל בחום השמש מותר לבשל, למשל מותר להעמיד ביצה במקום שהשמש לוהטת בו, עד שתתבשל. ומן התורה מותר לבשל אפילו בדברים שהתחממו בחום השמש, הנקראים "תולדות חמה", כמו למשל לטגן ביצה על מחבת שהתלהטה בחום השמש. אבל חכמים אסרו זאת, מפני שחששו שאם יבשלו בחום של דברים שהתחממו בשמש, יבואו לטעות ולבשל בחום של דברים שהתחממו באש, ויעברו על איסור תורה.

ואם כן שאלת דוד השמש תלויה בהגדרה, האם המים מתחממים שם מהשמש או מתולדות השמש. לדעת כמה פוסקים אסור להשתמש במים שבאים מדוד שמש, משום שהמים מתחממים שם בעזרת הקולטים והצינורות השחורים, ואם כן הם מתחממים בתולדות החמה. ואזי כל פעולה של הוצאת מים חמים מדוד השמש, גורמת לכניסת מים קרים תחתיהם, והם יתבשלו ויתחממו שם. וכך כתב בשו"ת מנחת יצחק ח"ד מ"ד, ובשו"ת אז נדברו ח"א ל"ד. ועוד נימוק לאיסור, שהואיל ובכל דוד שמש יש גם אפשרות חימום בחשמל, יש חשש שאם יקלו להשתמש במים שהתחממו בשמש, יבואו להקל במים שהתחממו בחשמל, ובישול מים על ידי דבר שהתחמם באש אסור מהתורה. וכך כתב בספר שמירת שבת כהלכתה פ"א סעיף מ"ה בשם הרב אוירבאך, שטוב להימנע מלהשתמש במים חמים מדוד השמש.

אבל לדעת הרב קפאח ובעל הציץ אליעזר ח"ז יט, מותר להשתמש במים חמים מדוד השמש, משום שזה נחשב חימום בשמש עצמה, והקולטים רק מסייעים לריכוז וקליטת קרניה. ואם כן אין שום בעיה שיכנסו מים קרים לדוד, שהרי מותר לבשל בשבת בקרני החמה. וכן דעת הרב פרנק הר צבי או"ח קפ"ח, וכן פסק בשו"ת יביע אומר ח"ד ל"ד, ובאור לציון ח"ב ל, ב. 3 ומאחר שזהו ספק באיסור של חכמים, וכידוע ספיקא דרבנן לקולא, יכול אדם להקל ולהשתמש בשבת במים חמים מדוד שמש, והמחמיר על עצמו תבוא עליו ברכה, אבל לא יחמיר ברחיצת תינוקות. פניני הלכה שבת