Difference between revisions of "שלוש השבועות"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
(9 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
שלוש שבועות שהשביע הקב"ה את ישראל והאומות לגבי ה[[גלות]] והעליה ל[[ארץ ישראל]]. ואלו הן: שלא לעלות בחומה, שלא לדחוק את הקץ, שלא למרוד באומות.
 
שלוש שבועות שהשביע הקב"ה את ישראל והאומות לגבי ה[[גלות]] והעליה ל[[ארץ ישראל]]. ואלו הן: שלא לעלות בחומה, שלא לדחוק את הקץ, שלא למרוד באומות.
  
==1. עליה בחומה==
+
==המקור בתלמוד==
ישנו דבר ידוע באשר לעלות לארץ (זו טענה שאוסרת עלייה לארץ כחומה) לאחר הגלות  ישנן שלוש שבועות שלכאורה אוסרות עלינו לעלות לארץ ואחת מהן אוסרת עלינו לעלות לארץ כחומה למגן וכדו' ישנם דעות שמפריכות את זה, רבני הציונות למינהם הרמב"ן ועוד גדולים
+
המקור הוא ב[[תלמוד בבלי|גמרא]] ({{מקור|בבלי:כתובות קיא א$מסכת כתובות קיא, א}}) האומרת: "לכדרבי יוסי ברבי חנינא דאמר: ג' שבועות הללו למה? אחת שלא יעלו ישראל בחומה, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את העובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי ...לכדרבי לוי דאמר: שש שבועות הללו למה? תלתא (שלושה) - הני דאמרן (אותם שאמרנו), אינך (האחרים) - שלא יגלו את הקץ, ושלא ירחקו את הקץ, ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים. "בצבאות או באילות השדה" - אמר רבי אלעזר: אמר להם הקב"ה לישראל: אם אתם מקיימין את השבועה - מוטב, ואם לאו - אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה".
  
==2. דחיקת הקץ==
+
המדרש דורש את לשון השבועה שנאמר בשיר השירים "השבעתי אתכם בנות ירושלים אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ".
{{ערך מורחב|ערך=דחיקת הקץ}}
 
במהות שבועה זו ועניינה נחלקו רבותינו. יש שפירשו: שלא ידחקו את קץ הגאולה על ידי העמדת משיחי שקר למיניהם; ויש שפירשו: שלא ירבו בתחנונים יותר מדי על קירוב קץ הגאולה.
 
 
 
בביאור שיטה זו - האחרונה - נחלקו הדעות: יש שביארוה כפשוטה, שאין רצון הבורא שיבוא המשיח קודם זמנו ואף לא על ידי תפילה מרובה. וכן מצינו שלא ניתנה רשות לאליהו הנביא להעמיד את שלושת האבות גם יחד, מחשש שמא שלשתם יחדיו ירבו בתפילה ויביאו את המשיח קודם זמנו. לעומתם מבארים אחרים, שאין בכוונת שיטה זו להטיל איסור על תפילה מרובה, אלא על חריגה מתחום התפילה הטהורה, דוגמת יוסף דיליריינא, אשר פעל בשמות הקדושים, תעניות וטבילות, כדי להביא את הגאולה, ולבסוף נכשל במעשיו ויצא לכפירה. לדעתם, כל המרבה בתפילות ותחנונים על קירוב קץ הגאולה הרי זה משובח.
 
  
הגאון רבי הלל מקולמייא בספרו "אבקת רוכל" {{מקור|חלק ב כלל ט|כן}} כותב, שאף אם מהות השבועה היא אכן שלא ירבו בתחנונים יותר מדי על קירוב הקץ, מכל מקום "לעת עתה נשתנה הזמן, ולא לבד שמותר להרבות בתחנונים עבור הגאולה, אלא גם מצוה לקרוא אל ה' בחזקה שימהר לגאלינו". לדעת ה"מנחת אלעזר", שיטה זו - המטילה איסור על ריבוי תפילות ותחנונים - "אינה להלכה ולא עיקר כלל".
+
==הרחבת ביאור השבועות==
 +
===1. שלא יעלו בחומה===
 +
במסכת כתובות (קיא, א) מופיעה פרשנות לפסוקים מסוימים ב'שיר השירים', על פיה נשבעו בני ישראל לקב"ה ש"לא יעלו בחומה", כלומר - שלא יעלו לארץ בכח, בדרך הטבע, נגד רצונן של אומות העולם, אלא יחכו שהקב"ה ישלח את משיחו וישיב את ישראל לארץ. על פי דברי אגדה אלו, לאורך הגלות היו פוסקים חשובים שאסרו לעלות לארץ. מנגד, היו גם פוסקים חשובים שאמרו שאין בדברים אלו כדי למנוע את מצוות יישוב הארץ, ושבועה זו איננה הלכה למעשה.
  
==3. מרידה באומות==
+
===2. שלא ימרדו באוה"ע===
 +
{{ערך מורחב|ערך=[[התגרות באומות]]}}
  
 +
===3. שלא ידחקו את הקץ===
 +
{{ערך מורחב|ערך=[[דחיקת הקץ]]}}
 +
במהות שבועה זו ועניינה נחלקו רבותינו. יש שפירשו: שלא ידחקו את קץ הגאולה על ידי העמדת משיחי שקר למיניהם; ויש שפירשו: שלא ירבו בתחנונים יותר מדי על קירוב קץ הגאולה.
  
==המקור==
+
בביאור שיטה זו - האחרונה - נחלקו הדעות: יש שביארוה כפשוטה, שאין רצון הבורא שיבוא המשיח קודם זמנו ואף לא על ידי תפילה מרובה. וכן מצינו שלא ניתנה רשות לאליהו הנביא להעמיד את שלושת האבות גם יחד, מחשש שמא שלשתם יחדיו ירבו בתפילה ויביאו את המשיח קודם זמנו. לעומתם מבארים אחרים, שאין בכוונת שיטה זו להטיל איסור על תפילה מרובה, אלא על חריגה מתחום התפילה הטהורה, דוגמת יוסף דיליריינא, אשר פעל בשמות הקדושים, תעניות וטבילות, כדי להביא את הגאולה, ולבסוף נכשל במעשיו ויצא לכפירה. לדעתם, כל המרבה בתפילות ותחנונים על קירוב קץ הגאולה הרי זה משובח.
המקור הוא ב[[תלמוד בבלי|גמרא]] ({{מקור|בבלי:כתובות קיא א$מסכת כתובות קיא, א}}) האומרת: "לכדרבי יוסי ברבי חנינא דאמר: ג' שבועות הללו למה? אחת שלא יעלו ישראל בחומה, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את העובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי ...לכדרבי לוי דאמר: שש שבועות הללו למה? תלתא (שלושה) - הני דאמרן (אותם שאמרנו), אינך (האחרים) - שלא יגלו את הקץ, ושלא ירחקו את הקץ, ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים. "בצבאות או באילות השדה" - אמר רבי אלעזר: אמר להם הקב"ה לישראל: אם אתם מקיימין את השבועה - מוטב, ואם לאו - אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה".
 
 
 
המדרש דורש את לשון השבועה שנאמר בשיר השירים "השבעתי אתכם בנות ירושלים אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ".
 
  
ה[[מהר"ל]] מפראג ([[נצח ישראל]] פרק כ"ד) מסביר שהגלות היא נגד טבע העולם, ולפיכך היה צריך לעגן אותה בשבועות, כי אחרת היה [[עם ישראל]] באופן טבעי חוזר מעצמו לארץ, או שהגויים היו מכלים אותו, אבל השבועות יוצרות הכרח במציאות להשאיר כך את המצב הלא-נורמלי של ישראל בגלות.
+
הגאון רבי [[הלל מקולמייא]] בספרו "אבקת רוכל" {{מקור|חלק ב כלל ט|כן}} כותב, שאף אם מהות השבועה היא אכן שלא ירבו בתחנונים יותר מדי על קירוב הקץ, מכל מקום "לעת עתה נשתנה הזמן, ולא לבד שמותר להרבות בתחנונים עבור הגאולה, אלא גם מצוה לקרוא אל ה' בחזקה שימהר לגאלינו". לדעת ה"מנחת אלעזר", שיטה זו - המטילה איסור על ריבוי תפילות ותחנונים - "אינה להלכה ולא עיקר כלל".
  
==השימוש בהן ע"י מתנגדי הציונות==
+
==דיון הסוגיא==
שלוש השבועות שימשו מקור למתנגדים לציונות ולעליה לארץ ישראל, שטענתם שבכך עוברים על השבועה שלא למרוד באומות ושלא לעלות בחומה, וכן כל השבועה שלא לדחוק את הקץ. גדול המשתשמשים בטענה זו היה �[[אדמו"ר]] מסאטמר, [[רבי יואל טייטלבוים]], שאף כתב על כך מאמר בספרו "[[ויואל משה]]". הוא אף מסביר בכך את הסיבה ל[[שואה]], שכן בהמשך הגמרא שםף דורשת הגמרא כי אם עמ"י לא יקבל את השבועה, ה' יתיר את בשרם כצבאות וכאיילות השדה.
 
  
==הסברים של תומכי הציונות==
+
===דעת התומכים בציונות===
 
ישנם כמה הסברים מדוע עולים לארץ ישראל חרף השבועה "שלא יעלו כחומה":
 
ישנם כמה הסברים מדוע עולים לארץ ישראל חרף השבועה "שלא יעלו כחומה":
 
*כשניתן רשיון מאומות העולם לעליה לארץ, אין יותר שבועה. ([[רבי אברהם בורשטיין]] מסוכטשוב- ה"[[אבני נזר]]", [[רבי מאיר שמחה הכהן]] מדוינסק- ה"אור שמח", [[מהרש"א]], [[הרב אברהם יעלין]]- ה"[[ארך אפיים]]", [[הרב מנחם מנדל כשר]], [[רבי מאיר יחיאל הלוי האלשטוק]], הרב נתן צבי פרידמן- ה"נצר מטעי", [[הרב ישכר שלמה טייכטל]]- ה"[[אם הבנים שמחה]]", [[רבי יעקב פרידמן]] מהוסיאטין, הרב חיים דוד חזן- [[הראשון לציון]], [[הרב צבי יהודה הכהן קוק]], [[הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג]] ועוד).  
 
*כשניתן רשיון מאומות העולם לעליה לארץ, אין יותר שבועה. ([[רבי אברהם בורשטיין]] מסוכטשוב- ה"[[אבני נזר]]", [[רבי מאיר שמחה הכהן]] מדוינסק- ה"אור שמח", [[מהרש"א]], [[הרב אברהם יעלין]]- ה"[[ארך אפיים]]", [[הרב מנחם מנדל כשר]], [[רבי מאיר יחיאל הלוי האלשטוק]], הרב נתן צבי פרידמן- ה"נצר מטעי", [[הרב ישכר שלמה טייכטל]]- ה"[[אם הבנים שמחה]]", [[רבי יעקב פרידמן]] מהוסיאטין, הרב חיים דוד חזן- [[הראשון לציון]], [[הרב צבי יהודה הכהן קוק]], [[הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג]] ועוד).  
*אומות העולם הפרו את שבועתם, ולכן גם כלפי ישראל השבועה כבר לא חלה. ([[רבי שלמה קלוגר]], רבי הלל מקולומאייה, הרב פרידמן, [[הרב מאיר כהנא]] ועוד).  
+
*אומות העולם הפרו את שבועתם, ולכן גם כלפי ישראל השבועה כבר לא חלה. ([[רבי שלמה קלוגר]], רבי הלל מקולומאייה, הרב פרידמן, [[הרב מאיר כהנא]] ועוד[דרוש מקור]).  
 
*עליה בצורה הדרגתית אינה נחשבת כחומה. (רשב"ש, הרב יעלין, הרב יונה דב בלומברג, הרב מאיר בלומנפלד ועוד).  
 
*עליה בצורה הדרגתית אינה נחשבת כחומה. (רשב"ש, הרב יעלין, הרב יונה דב בלומברג, הרב מאיר בלומנפלד ועוד).  
 
*אסור לעלות רק מבבל , אבל לא משאר הארצות. (רבי פנחס בעל ה"הפלאה" ועוד).
 
*אסור לעלות רק מבבל , אבל לא משאר הארצות. (רבי פנחס בעל ה"הפלאה" ועוד).
 
*החומה תקפה לאלף שנה בלבד. ([[רבי חיים ויטאל]], [[הרב עובדיה הדאיה]], הרב מרדכי עטיה ועוד).
 
*החומה תקפה לאלף שנה בלבד. ([[רבי חיים ויטאל]], [[הרב עובדיה הדאיה]], הרב מרדכי עטיה ועוד).
*השבועה ההיא רק על עליה על מנת לבנות את [[בית המקדש]]. ([[הגר"א]] ועוד)  
+
*השבועה ההיא רק על עליה על מנת לבנות את [[בית המקדש]]. ([[הגר"א] [דרוש מקור]] ועוד)  
*כשבני ישראל תקיפים לעלות לארץ ישראל, בטלה השבועה. (רבי מרדכי יוסף מאיז'ביצא- "מי השילוח" ועוד).
+
*כשבני ישראל תקיפים לעלות לארץ ישראל, בטלה השבועה. (רבי מרדכי יוסף מאיז'ביצא- "מי השילוח"[דרוש מקור] ועוד[דרוש מקור]).
 
*כבר בגמרא השבועות שנויות במחלוקת, שבמסכת יומא אומר [[ריש לקיש]] שהוא שונא את אנשי בבל שלא עלו לארץ בימי עזרא, מכאן שהוא לא הסכים עם רבי זירא שאמר את ענין השבועות. (רבי יהושע פלק- ה[[פני יהושע]], [[הרב מרדכי אליאשברג]], הרב עטייה ועוד).  
 
*כבר בגמרא השבועות שנויות במחלוקת, שבמסכת יומא אומר [[ריש לקיש]] שהוא שונא את אנשי בבל שלא עלו לארץ בימי עזרא, מכאן שהוא לא הסכים עם רבי זירא שאמר את ענין השבועות. (רבי יהושע פלק- ה[[פני יהושע]], [[הרב מרדכי אליאשברג]], הרב עטייה ועוד).  
 
*רבי זירא חזר בו, שכן במדרש שיר השירים רבה מסופר שהוא הודה שאילו עלו ישראל לא היה נחרב הבית. (הרב שרגא פייבל פרנק, [[הרב מרדכי עטייה]] ועוד).  
 
*רבי זירא חזר בו, שכן במדרש שיר השירים רבה מסופר שהוא הודה שאילו עלו ישראל לא היה נחרב הבית. (הרב שרגא פייבל פרנק, [[הרב מרדכי עטייה]] ועוד).  
Line 45: Line 43:
 
**הזוועות שהיו בגלות הינן פקידה.  
 
**הזוועות שהיו בגלות הינן פקידה.  
 
**הופעת הגר"א בעולם היא פקידה, שכן הוא ניצוץ מנשמת [[משיח בן יוסף]]. (הרב שרגא פייבל פרנק).
 
**הופעת הגר"א בעולם היא פקידה, שכן הוא ניצוץ מנשמת [[משיח בן יוסף]]. (הרב שרגא פייבל פרנק).
 +
 +
===דעת המתנגדים לציונות===
 +
ה[[מהר"ל]] מפראג ([[נצח ישראל]] פרק כ"ד) מסביר שהגלות היא נגד טבע העולם, ולפיכך היה צריך לעגן אותה בשבועות, כי אחרת היה [[עם ישראל]] באופן טבעי חוזר מעצמו לארץ, או שהגויים היו מכלים אותו, אבל השבועות יוצרות הכרח במציאות להשאיר כך את המצב הלא-נורמלי של ישראל בגלות.
 +
 +
שלוש השבועות משמשים מקור למתנגדי הציונות ולעליה לארץ ישראל, שטוענים שבכך עוברים על השבועות שלא לעלות בחומה, שלא למרוד באומות ושלא לדחוק את הקץ. מי שערך ספר שמקיץ סוגיא זו הינו ה[[אדמו"ר]] מסאטמר, [[רבי יואל טייטלבוים]], שאף כתב על כך מאמר בספרו "[[ויואל משה]]". הוא אף מסביר בכך את הסיבה ל[[שואה]], שכן בהמשך הגמרא שם דורשת הגמרא כי אם עמ"י לא יקבל את השבועה, ה' יתיר את בשרם כצבאות וכאיילות השדה.
 +
== השבועה – לא להרחיק את הקץ ==
 +
 +
*הגמ' בסוגיה הנ<nowiki>''</nowiki>ל מביאה את דעת לוי הסובר שיש שבועה נוספת: "'''שלא ירחיקו את הקץ'''", דהיינו להימנע ממעשים שיגרמו לגאולה להתרחק. על אלו מעשים הכוונה? מסבירים המפרשים<ref>בעל [https://drive.google.com/open?id=1l5UpsuHC4cAhUxOjv1j0IreYMdqJpK0X אם הבנים שמחה] (עמ' קפ"ב): רש"י פירש שלא ירחקו את הקץ בעוונם, וקשה לכאורה דאם כוונתו על סתם עוונות, הרי זה כבר מוזהר ועומד מהר סיני? אלא נראה בכוונת רש<nowiki>''</nowiki>י, דלא על סתם עוון קאי, אלא על עוון שנוגע בקץ עצמו, כמו שכתב המהרש<nowiki>''</nowiki>א שבימי עזרא היתה ראויה לבוא גאולה נצחית, אלא שגרם החטא שלא עלו כולם, ועל זה באה השבועה הנ<nowiki>''</nowiki>ל- שלא ירחקו את הקץ בעוונם, שאם תמצא להם שעת הכושר לעלות ע<nowiki>''</nowiki>י רשיון המלכים, יעלו כולם כדי שתשלשל מזה גאולה נצחית.</ref> לאי עליה לארץ ישראל לאחר שרואים שה' חפץ בעלייתנו. כמבואר בגמ'<ref>ראה באריכות בחוברת [https://drive.google.com/open?id=1jV0cYN0Q-c4c_YjmbJ6rWs-USUY_ambH לכו נרננה] פרק ב'</ref> שמעשים אלו דוחים את הגאולה. 
 +
*יש שלמדו שמחמת שעברו על השבועה הזו, ולא עלו לא<nowiki>''י בזמן שהשגחה העליונה פתחה את השערים והראתה בחוש שה'</nowiki> חפץ שנעלה, קרתה השואה האיומה כמו שנאמר שם "אם אתם מקיימין את השבועה מוטב ואם לאו אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה"<ref>[https://drive.google.com/open?id=1_D5pu1Y_qaSWS79q8fItfBk0ZlFftGY- קדושת ציון] עמוד 350</ref>.
 +
  
 
==ראו גם==
 
==ראו גם==
Line 58: Line 66:
 
* הרב ש. הכהן וינגרטן, '''השבעתי אתכם'''  
 
* הרב ש. הכהן וינגרטן, '''השבעתי אתכם'''  
 
* [[הרב צבי יהודה הכהן קוק]], '''בענין החומה בכללה''' (אגרת), מתוך : "דגל ירושלים- בטאונה התורני של [[ישיבת ירושלים לצעירים]], חלק ז' [[ירושלים]] תש"ע, עמ' 53-54.   
 
* [[הרב צבי יהודה הכהן קוק]], '''בענין החומה בכללה''' (אגרת), מתוך : "דגל ירושלים- בטאונה התורני של [[ישיבת ירושלים לצעירים]], חלק ז' [[ירושלים]] תש"ע, עמ' 53-54.   
* [http://studioin3d.wix.com/yalkuthisbaatiotchem ילקוט השבעתי אתכם] - ליקוט של ראשונים ואחרונים בסוגיית שלש השבועות
+
* [https://yhe620.wixsite.com/yhe620 ילקוט השבעתי אתכם] - ליקוט של ראשונים ואחרונים בסוגיית שלש השבועות
 +
* הרב [[מנחם מנדל כשר]], [http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/shana/daat-2.htm דעת תורה על השבועה שלא יעלו ישראל בחומה לא"י]
 +
* קישורים לספרים הדנים בג' השבועות מצד המתנגדים לציונות, מתוך האתר נטרונא, [http://www.truetorahjews.org/hebrewbooks דעת תורה על השבועות שלא יעלו ישראל בחומה לא"י]
 +
* הרב יעקב זיסברג, [http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/taleley/atsmaut-2.htm עצמאות "ישראל בארצו - מצווה או עצה?"]
 +
* יצחק קראוס, [http://www.daat.ac.il/daat/ktav_et/maamarim/kraus-satmar.pdf שלוש השבועות כיסוד משנתו האנטי ציונית של ר' יואל טייטלבוים]
 +
* [http://www.truetorahjews.org/images/efesbiltecha.pdf אפס בלתך גואלנו], בהוצאת [[נטרונא]]
 +
* [http://maranharavkook.blogspot.co.il/2015/02/blog-post_29.html שלוש השבועות בזמננו], מאמר בבלוג 'גדולת מרן הגאון ראי"ה קוק זצוק"ל'
 +
* הרב [[אהרן רוזנברג]], [https://drive.google.com/file/d/0B8Ztz_bSFsI0cUVMdXJiQnc3NWs/view משכנות הרועים - ילקוט השלש שבועות]
 +
*הרב אריה יונה, '''[https://drive.google.com/open?id=1jV0cYN0Q-c4c_YjmbJ6rWs-USUY_ambH לכו נרננה]'''
 +
* [https://drive.google.com/file/d/0B8Ztz_bSFsI0Z0l3OVo0Q3hlTms/view תורת הגלות] הוצאת [[אור האמונה]]
 
    
 
    
 
[[קטגוריה:ארץ ישראל]]
 
[[קטגוריה:ארץ ישראל]]

Revision as of 06:59, 7 July 2019

שלוש שבועות שהשביע הקב"ה את ישראל והאומות לגבי הגלות והעליה לארץ ישראל. ואלו הן: שלא לעלות בחומה, שלא לדחוק את הקץ, שלא למרוד באומות.

המקור בתלמוד

המקור הוא בגמרא (מסכת כתובות קיא, א) האומרת: "לכדרבי יוסי ברבי חנינא דאמר: ג' שבועות הללו למה? אחת שלא יעלו ישראל בחומה, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את העובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי ...לכדרבי לוי דאמר: שש שבועות הללו למה? תלתא (שלושה) - הני דאמרן (אותם שאמרנו), אינך (האחרים) - שלא יגלו את הקץ, ושלא ירחקו את הקץ, ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים. "בצבאות או באילות השדה" - אמר רבי אלעזר: אמר להם הקב"ה לישראל: אם אתם מקיימין את השבועה - מוטב, ואם לאו - אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה".

המדרש דורש את לשון השבועה שנאמר בשיר השירים "השבעתי אתכם בנות ירושלים אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ".

הרחבת ביאור השבועות

1. שלא יעלו בחומה

במסכת כתובות (קיא, א) מופיעה פרשנות לפסוקים מסוימים ב'שיר השירים', על פיה נשבעו בני ישראל לקב"ה ש"לא יעלו בחומה", כלומר - שלא יעלו לארץ בכח, בדרך הטבע, נגד רצונן של אומות העולם, אלא יחכו שהקב"ה ישלח את משיחו וישיב את ישראל לארץ. על פי דברי אגדה אלו, לאורך הגלות היו פוסקים חשובים שאסרו לעלות לארץ. מנגד, היו גם פוסקים חשובים שאמרו שאין בדברים אלו כדי למנוע את מצוות יישוב הארץ, ושבועה זו איננה הלכה למעשה.

2. שלא ימרדו באוה"ע

ערך מורחב - התגרות באומות


3. שלא ידחקו את הקץ

ערך מורחב - דחיקת הקץ

במהות שבועה זו ועניינה נחלקו רבותינו. יש שפירשו: שלא ידחקו את קץ הגאולה על ידי העמדת משיחי שקר למיניהם; ויש שפירשו: שלא ירבו בתחנונים יותר מדי על קירוב קץ הגאולה.

בביאור שיטה זו - האחרונה - נחלקו הדעות: יש שביארוה כפשוטה, שאין רצון הבורא שיבוא המשיח קודם זמנו ואף לא על ידי תפילה מרובה. וכן מצינו שלא ניתנה רשות לאליהו הנביא להעמיד את שלושת האבות גם יחד, מחשש שמא שלשתם יחדיו ירבו בתפילה ויביאו את המשיח קודם זמנו. לעומתם מבארים אחרים, שאין בכוונת שיטה זו להטיל איסור על תפילה מרובה, אלא על חריגה מתחום התפילה הטהורה, דוגמת יוסף דיליריינא, אשר פעל בשמות הקדושים, תעניות וטבילות, כדי להביא את הגאולה, ולבסוף נכשל במעשיו ויצא לכפירה. לדעתם, כל המרבה בתפילות ותחנונים על קירוב קץ הגאולה הרי זה משובח.

הגאון רבי הלל מקולמייא בספרו "אבקת רוכל" (חלק ב כלל ט) כותב, שאף אם מהות השבועה היא אכן שלא ירבו בתחנונים יותר מדי על קירוב הקץ, מכל מקום "לעת עתה נשתנה הזמן, ולא לבד שמותר להרבות בתחנונים עבור הגאולה, אלא גם מצוה לקרוא אל ה' בחזקה שימהר לגאלינו". לדעת ה"מנחת אלעזר", שיטה זו - המטילה איסור על ריבוי תפילות ותחנונים - "אינה להלכה ולא עיקר כלל".

דיון הסוגיא

דעת התומכים בציונות

ישנם כמה הסברים מדוע עולים לארץ ישראל חרף השבועה "שלא יעלו כחומה":

דעת המתנגדים לציונות

המהר"ל מפראג (נצח ישראל פרק כ"ד) מסביר שהגלות היא נגד טבע העולם, ולפיכך היה צריך לעגן אותה בשבועות, כי אחרת היה עם ישראל באופן טבעי חוזר מעצמו לארץ, או שהגויים היו מכלים אותו, אבל השבועות יוצרות הכרח במציאות להשאיר כך את המצב הלא-נורמלי של ישראל בגלות.

שלוש השבועות משמשים מקור למתנגדי הציונות ולעליה לארץ ישראל, שטוענים שבכך עוברים על השבועות שלא לעלות בחומה, שלא למרוד באומות ושלא לדחוק את הקץ. מי שערך ספר שמקיץ סוגיא זו הינו האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים, שאף כתב על כך מאמר בספרו "ויואל משה". הוא אף מסביר בכך את הסיבה לשואה, שכן בהמשך הגמרא שם דורשת הגמרא כי אם עמ"י לא יקבל את השבועה, ה' יתיר את בשרם כצבאות וכאיילות השדה.

השבועה – לא להרחיק את הקץ

  • הגמ' בסוגיה הנ''ל מביאה את דעת לוי הסובר שיש שבועה נוספת: "שלא ירחיקו את הקץ", דהיינו להימנע ממעשים שיגרמו לגאולה להתרחק. על אלו מעשים הכוונה? מסבירים המפרשים[1] לאי עליה לארץ ישראל לאחר שרואים שה' חפץ בעלייתנו. כמבואר בגמ'[2] שמעשים אלו דוחים את הגאולה.
  • יש שלמדו שמחמת שעברו על השבועה הזו, ולא עלו לא''י בזמן שהשגחה העליונה פתחה את השערים והראתה בחוש שה' חפץ שנעלה, קרתה השואה האיומה כמו שנאמר שם "אם אתם מקיימין את השבועה מוטב ואם לאו אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה"[3].


ראו גם

לקריאה נוספת

  • בעל אם הבנים שמחה (עמ' קפ"ב): רש"י פירש שלא ירחקו את הקץ בעוונם, וקשה לכאורה דאם כוונתו על סתם עוונות, הרי זה כבר מוזהר ועומד מהר סיני? אלא נראה בכוונת רש''י, דלא על סתם עוון קאי, אלא על עוון שנוגע בקץ עצמו, כמו שכתב המהרש''א שבימי עזרא היתה ראויה לבוא גאולה נצחית, אלא שגרם החטא שלא עלו כולם, ועל זה באה השבועה הנ''ל- שלא ירחקו את הקץ בעוונם, שאם תמצא להם שעת הכושר לעלות ע''י רשיון המלכים, יעלו כולם כדי שתשלשל מזה גאולה נצחית.
  • ראה באריכות בחוברת לכו נרננה פרק ב'
  • קדושת ציון עמוד 350