ביעתא בכותחא

From ויקישיבה
Revision as of 21:36, 4 June 2009 by שלמה (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

ביצה בתבשיל חלבי, שהיא מותרת באכילה. "ביעתא בכותחא" משמש כמשל לדבר פשוט ומובן מאליו, כשם שברור ומובן מאליו שביצה אינה מאכל בשרי ומותר לאוכלה יחד עם חלב.

הגמרא מספרת על רב חסדא שלא הורה אפילו בשאלה של "ביעתא בכותחא" בכל ימי רבו - רב הונא (בבלי עירובין סב, ב). אביי מסביר שהסיבה שאמרו שלא יורה במקום רבו אפילו ב"ביעתא בכותחא" היא לא מפני שזה נראה כהפקרות אלא מפני שאין סייעתא דשמיה (כך אמר לאחר מעשה שקרה לו שהורה טעות לפני רב יוסף למרות שלמד את הדבר) (בבלי עירובין ס, ב).

תוספות בעירובין מסבירים שאין לפרש שהשאלה בביעתא בכותחא היא כפשוטו - כי זה לא שאלה בכלל, אלא הכוונה שביצה בעוף שנשחט אינה בשרית כמו שהדין בביצה שנמצאה בנבילת עוף - שהקלו בזה מפני שעוף גופו בחלב הוא רק איסור דרבנן ואילו איסור נבילה הוא איסור דאורייתא (תוספות עירובין סב, ב).

אביי מוסרת בשם אומנתו ("אמרה לי אם") שחלק מגדל הילד כשגדל מעט היא להאכילו ב"ביעתא דכותחא" (בבלי יומא עח, ב).