• Beit Midrash
  • Jewish Laws and Thoughts

מצוה גדולה

ידוע כי רובם של התרי"ג מצוות אי אפשר לקיים בימינו, היות ונוהגים רק בזמן שבית המקדש היה קיים וכד'. אותם המצוות שכן אפשר לקיים ליקט בעל ה"חפץ חיים" ל "ספר המצוות הקצר". מידי שבוע נביא בעז"ה מצווה אחת מתוך הספר. על גבה יבוא המדור "מצווה לספר" שיספר לנו סיפור הקשור למצווה. לידו יופיע המדור "מצווה להורות" שיעסוק בהלכות הקשורות למצווה.
    1 Rabbis
    111 Lessons

articles on מצוה גדולה

series on מצוה גדולה

Lessons Series
filter by media
Filter
מצוה גדולה (111)
מצוה גדולה (111)

series on מצוה גדולה

111 Lessons on מצוה גדולה

Rabbis on מצוה גדולה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il