Beit Midrash

  • Sections
  • Ein Ayah
To dedicate this lesson
Ein Aya Shabbat 5,17

The Benefits of Admonishing Even When Unheeded

Sometimes in life we know that our disagreement or rebuke will go unheeded, nevertheless Rav Kook points out 4 reasons why it's important to voice our opinion.

undefined

Rabbi Ari Shvat

Adar 5783
2 min read 0 min listen

1. מסכת שבת דף נה ע"א
א"ל ר' זירא לרבי סימון, לוכחינהו מר להני דבי ריש גלותא. א"ל לא מקבלי מינאי. א"ל אע"ג דלא מקבלי לוכחינהו מר.

2. הראי"ה קוק, עין איה שבת ה, יז על מסכת שבת דף נה ע"א
א. השאיפות המוסריות, ביותר הגדולות והכלליות, שהן הינן אור העולם ומעמד החיים האנושיים, צריכות הן לעולם להיות מוכרות בחשיבותן העצמית באופן היותר נעלה מצד עצמן, מצד חמדתן המלאה חיים עז וברכה, יותר ממה שהן מוכרות לחשיבות מצד פעולותיהן היוצאות מהן. והפעולות הטובות הנמשכות מהן, הינן השלָמות טובות להן, שאם יבאו במילואן יעטרו אותן יפה, אבל כלום לא יחסר מהודן והדרן אפילו בשעה שאינן פועלות בפועל המעשי מאומה.

ב. וכל ההשתדלות שבעולם צריכה לעולם לבא מכל מי שיש לו שאר רוח, להוציאן מן הכח אל הפועל, לכל הפחות בדיבור אמיץ וחזק, באופן הראוי להתקבל מצד היושר והשכל, בכל אופן שיהיה.

ג. ודוקא בשעה ובמקום שהמניעות מצד המצב הירוד והמקולקל של סדרי החברה והחיים, הן פועלות שדברים טובים גדולים ונכחים אינם יכולים להתקבל בפועל, מפני שמעמד הקישור החברותי עומד על מצב לקוי, עד שמי שהיכולת בידם אינם מוכשרים להיות מתרוממים אל במתי הצדק והאור הטוב העליון, דוקא אז הזמן הוא להוציא אל הפועל את ההגיון הטוב של התוכחה, הראויה לחול על ראש אדירים בעם, ובין מצד עצם יקרות הענינים, בין מצד ההבטחה של פעולתם לטובה להבא בבא מועדם, בין מה שמ"מ מוכרחים הם לפעול ג"כ בהוה באופן מסותר, לביצור ומיעוט של כח הרע וההשחתה, כל אלה הם נותנים תוקף דאע"ג דלא מקבלי לוכחינהו מר, הראוי ומוכשר להוכיח אפסי ארץ בשבט פיו ורוח שפתיו (עפ"י ישעיה יא, ד).


3. דברים ו, ו
והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il