Beit Midrash

  • Jewish Laws and Thoughts
  • Ein Aya
To dedicate this lesson
Ein Aya, Shabbat 2, 286

"Doubt": The 'Key to Knowledge' or to Confusion

As is the case regarding all strong powers in life, questioning and doubt are often called the "Key to knowledge", but as we know, they often can lead to confusion, as well. Rav Kook, explains how to reap the benefits of this topic without having it "boomerang" and be counterproductive. He also offers an innovative way of seeing "Yom Tov Sheini", the 2nd Day of Yom Tov outside of the Land of Israel.

undefined

Rabbi Ari Shvat

Tishrei 29 5782
3 min read 44 min listen

1. מסכת שבת לג ע"ב


א"ל איכא מילתא דבעי לתקוני, א"ל איכא דוכתא דאית ביה ספק טומאה ואית להו צערא לכהנים לאקופי.


2. הראי"ה קוק, עין איה שבת ב, רפו, עמ' רי-ריא, על מסכת שבת לג ע"ב


א. הספיקות הם נמנים בכלל השפעותיה של תורה, הם ג"כ ערוכים בחשבון ומשלימים את מה שראוי להם להשלים. אמנם כללות הצורך להשלמת הפעולות היוצאות ומתרבות ע"י הספיקות, אם שהם מרבים את עסק התורה, והטורח והעסקנות בעצמו הוא נותן את פריו לקדֵש ולעדֵן,


 


ב. אמנם הם אינם נצרכים כ"א לפי אותו הערך שהאורה העליונה נחסרת שאז צריכים להשלים ע"י התעסקות יתירה, שהיא משתלשלת ובאה ע"י הטורח המתרבה ע"י הספיקות. אבל במקום שהאורה מבהקת ביותר זוהר תורת אמת ודעת אלהים באור נגהה, אין צורך לחשכת הספיקות, למען על ידם יצא איזה אור נוגה המאיר מתוך החושך.


 


ג. ביחוד הראויים מיד להתרומם מעל לאותו הצורך הנדרש להשפעת הספיקות והטיפול בהם, הם הניגשים אל ד' ליהנות מאור חסד עליון, כהני ד' ודורשי שמו.


 


ד. ושני ימים טובים של גליות וכיו"ב המה חקים לא טובים* לעומת אור האלהי שבארץ חמדה, אע"פ שחביבים דברי סופרים ועריבים על כנס"י יותר מיֵינה של תורה. ע"כ זהו ראשית המעשה מאותו האור האלהי המתפלש ע"י כח אור המזהיר של אותו קדוש ד', הרשב"י, בצאתו לאור העולם, אחרי התעלותו הנשגבה ממעל לכל תנאי החיים הנהוגים, להאיר באור הודאי ולמעט את הצורך של תשלום הספיקות. ועם זה נמשכת הארת הספיקות בפועל, המגיעה בתחילתה לכהנים המקודשים לד', שלא יהיה להם עוד טורח לאקופי האי דוכתא דספק טומאה, "אֵ-ל ד' ויאר לנו" (תהלים קיח, כז), "הודאי שמו כן תהלתו".


 


3. משלי טו, ל


מְאוֹר עֵינַיִם יְשׂמּח לֵב שׁמוּעָה טוֹבָה תּדַשּן עָצֶם.
מצודת דוד - מאור עינים - הארת עינים בדבר המסופק, ישמח לב כי אין בעולם שמחה כהתרת הספקות.


 


4. הרצ"י קוק, לנתיבות ישראל א, עמ' קלב


"בדיעבד", עם התגלות ממשותה, הוכח ונתברר שמ"לכתחילה" היתה טובה ונכונה.


 


5. אורות הקודש א, עמ' טו-


ערך הנגודים- כל הניגודים הנמצאים בהדעות, וכל אותה האפסיות שלפעמים נראה מחוג אחד על חברו, והניגודים הללו מתגדלים ביותר כל מה שהדעות תופסות מקום יותר גדול ברוח האדם, למסתכל פנימי מתראים הם בתואר ריחוקים מקומיים של שתילים, שהם משמשים לטובת רעננותם ושביעת יניקתם, כדי שכל אחד ואחד יתפתח במילואו, ותהיה הסגולה המיוחדת של כל אחד מחוטבה בכל פרטיה, מה שהקירוב היה מטשטש ומקלקל הכל. והאחדות המתואמה באה רק מתוך זה הריחוק, שרי בפירודא וסיים בחיבורא.


 


6. הראי"ה קוק, אורות התשובה פרק ו, ז


מתחלת הבריאה ראוי היה טעם העץ להיות גם הוא כטעם פריו. כל האמצעים המחזיקים איזו מגמה רוחנית גבוהה כללית ראוים היו להיות מוחשים בחוש נשמתי באותו הגבה והנעם, שעצם המגמה מורגשת בו כשאנו מציירים אותה. אבל טבע הארץ. התנודדות החיים, ולאות הרוחניות כשהיא נסגרת במסגר הגופניות, גרם שרק טעמו של הפרי, של המגמה האחרונה, האידיאל הראשי, מורגש הוא בנעמו והדרו, אבל העצים הנושאים עליהם את הפרי, עם כל נחיצותם לגדול הפרי, נתעבו ונתגשמו ואבדו את טעמם. זהו חטא הארץ, שבעבורו נתקללה כשנתקלל גם האדם על חטאו. וכל פגם סופו לתקון. ע"כ מובטחים אנו בברור, שיבאו ימים שתשוב הבריאה לקדמותה, וטעם העץ יהיה כטעם הפרי...


 


7. שפת אמת , פ' כי תבוא תרנ"ו


סמיכת מצוות בכורים למחיית עמלק כי כל מלחמת עמלק שרוצה להפיל קרירות באיש ישראל להיות מוטבע בטבע ובמקרה שהיא בחינת זנב. אבל בני ישראל צריכין להיות תמיד דבקין בראש ולא לזנב. וכשימחה שמו של עמלק יתגלה אלוקות ית"ש בעולם.


 


8. הראי"ה קוק, אורות הקודש א, סימן לט


צללי הספקות מתפשטים לפי אותה המדה שהאורה האלקית אינה תפוסה בפנימיות מהות החיים.


 


9. תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת עירובין פרק ג


מי גרם לי להיות נוטרה את הכרמים על שם כרמי שלי לא נטרתי (שיר השירים א, ו). מי גרם לי להיות משמרת שני ימים בסוריא? על שלא שמרתי יום אחד בארץ. סבורה הייתי שאני מקבלת שכר על שנים ואיני מקבלת שכר אלא על אחת... ר' יוחנן קרי עליהון [יחזקאל כ כה] "וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים".

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il