Beit Midrash

  • Sections
  • Self Guided Learning
To dedicate this lesson

The Third Bet Hamikdash

undefined

Rabbi Yoel Lieberman

5771
3 min read
1. From where do we learn that one must awaken to build the Bet Hamikdash?
תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ל עמוד א: מרא. ומנלן דעבדינן [ומניין שעושים ] זכר למקדש? דאמר קרא (ירמיהו ל) "כי אעלה ארכה לך וממכותיך ארפאך נאם ה' כי נדחה קראו לך ציון היא דורש אין לה", מכלל דבעיא דרישה. [מכאן, שציון צריכה דרישה]
The gemara quotes the pasuk in Yermiyahu which states that there are none who seek the welfare of Tzion, from which chazal infer that Tzion must therefore be sought and asked for.

2. What happened in the past, when the nation did not awaken to build the Bet Mikdash?
רמב"ן במדבר פרק טז פסוק כא: ואני אומר בדרך סברא, שהיה עונש על ישראל בהתאחר בנין בית הבחירה,... ואלו היו ישראל חפצים בדבר ונתעוררו בו מתחלה היה נעשה בימי אחד מהשופטים או בימי שאול, או גם בימי דוד, כי אם שבטי ישראל היו מתעוררים בדבר לא היה הוא הבונה אבל ישראל הם היו הבונים. אבל כאשר העם לא השגיחו, ודוד הוא המשגיח והמתעורר והוא אשר הכין הכל היה הוא הבונה, והוא איש משפט ומחזיק במדת הדין ולא הוכשר בבית הרחמים, ועל כן נתאחר הבנין כל ימי דוד בפשיעת ישראל, ועל כן היה הקצף עליהם... הרי יאשים הכתוב, כי השכינה מתהלכת בכל ישראל מאהל אל אהל וממשכן אל משכן ולא היה אחד בכל שופטי ישראל הרועים אותם מתעורר בדבר..
The Ramban explains that the terrible calamity which befell Am Yisrael in the days of David (as described in Shmuel Bet) and he ascribes it to the fact that the people had not awoken on their own to build the Bet Mikdash.

3. Is this opinion solely of the Ramban? What ramifications are there to our days?
רד"ק שמואל ב פרק כד פסוק כה: ובדרש כל האלפים האלה שנפלו בימי דוד לא נפלו אלא ע"י שלא תבעו בית המקדש והרי דברים קל וחומר ומה אם אלו שלא היה בימיהם ולא חרב בימיהם נפלו על שלא תבעו אותו אנו שהיה בימינו וחרב בימינו על אחת כמה וכמה לפיכך התקינו זקנים ונביאים ליטע בפיהם של ישראל להיות מתפללים שלשה פעמים בכל יום השב שכינתך ומלכותך לציון וסדר עבודתך לירושלם אכי"ר סלה.
The Radak points out that in the Midrash it says that the calamity which befell Am Yisrael was due to the fact that the people had not awoken on their own to build the Bet Mikdash. He continues to say if such things happened when there was no mikdash at all, how much more so, do we have to awaken ourselves to demand the Bet Mikdash after we have already experienced its building and destruction.

.4 Who must lead the process?
אור החיים על ויקרא פרק כה פסוק כה: והודיע הכתוב כי גאולתו היא ביד הצדיק אשר יהיה קרוב לה... והגאולה תהיה בהעיר לבות בני אדם ויאמר להם הטוב לכם כי תשבו חוץ, גולים מעל שלחן אביכם, ומה יערב לכם החיים בעולם, זולת החברה העליונה אשר הייתם סמוכים סביב לשלחן אביכם, הוא אלהי עולם ברוך הוא לעד, וימאיס בעיניו תאוות הנדמים ויעירם בחשק הרוחני, גם נרגש לבעל נפש כל חי עד אשר יטיבו מעשיהם, ובזה יגאל ה' ממכרו, ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב.
Rabi Chaim Ben Atar, states that the Ge'ula will be when people's hearts awaken. Gedolei Yisrael will be judged for not awakening to this call.

5.Who among the leaders of the later generations woke up to this call?
הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל- איגרת מי"ב מרחשון תרפ"א
והנה מאז כבר נשמעו דברים על גדולת הערך של התלמוד המיוחד אשר לסדר קדשים . רוח הקודש הוא אשר הופיע על חכמינו הקדמונים, התנאים והאמוראים, הוא העיר את רוחם, וסדר קדשים נסתדר בדיוק ובהרחבה, והלכות הקודש והמקדש עומדים בקרבנו חיים וקיימים ... ונדרשים במילואם לכל דורשם באמת*.
[הערת הרב נריה זצ"ל: * כוונת הדברים היא ליזמתו של מרן החפץ חיים זצ"ל, אשר ארגן כהנים-תלמידי-חכמים ללמוד בעיון את סדר קדשים, בכדי לדעת מה יעשה ישראל כשיזכה לבנין בית-המקדש, ובימי עלומיו של מרן הרב קוק זצ"ל, בהיותו חתן הסמוך על שולחן חותנו, הגגון האדר"ת, בפוניבז', שידל החפץ חיים גם אותן שכהן הוא, שיתמסר במיוחד לבירור הלכות סדר קדשים

Rav Kook zt"l in his letter, wrote about the importance and relevance of studying the order of Kodshim in the Gemara which deals with the Korbanot meant to be sacrificed in the Bet Mikdash for those who truly perceive the Korbanot as relevant. To which Rav Nerya zt"l commented that Rav Kook's joining the ranks of studying Kodshim followed the call of the Chafetz Chaim zt"l, who felt the building of the Bet Mikdash was imminent and the Kohanim must be prepared.

Is the building of the Bet Hamikdash dependent on the coming of Mashiach?6.
תוספות יום טוב על המשנה מסכת מעשר שני פרק ה משנה ב: כי בנין בית המקדש קודם למלכות בית דוד כדאיתא בירושלמי אמתניתין. וכל שכן קודם לתחיית המתים.... וגם בזה יש לי להליץ בעדו מזה הירושלמי שבית המקדש עתיד להבנות קודם מלכות בית דוד. ונמצא שעד מלכות בית דוד יהיה לאויבים קצת ממשלה עלינו וכמו שהיה בתחלת בית שני. ובשלוט האויבים בנו ויהיו בירושלים
The Tosfot Yom Tov, relying on the Yerushalmi says that the building of the Bet Hamikdash will precede the coming of the Mashiach and definitely Techiyat Hametim. Untill then we may have troubles with our enemies. [How right he was.]

7.Why then do we not see this great awakening?
ספר מורה הנבוכים חלק שלישי פרק מה: ואשר לא התבאר בתורה ולא נזכר בפרט, אבל רמז אליו ואמר "אל המקום אשר יבחר ה' וגו", יש בו אצלי שלש חכמות,1) האחת מהן, שלא יחזיקו בו האומות וילחמו עליו מלחמה חזקה כשידעו שזה המקום מן הארץ הוא תכלית התורה. 2) והשנית, שלא יפסידוהו מי שהוא בידם עתה וישחיתוהו בכל יכלתם. 3) והשלישית, והיא החזקה שבהם, שלא יבקש כל שבט היותו בנחלתו ולמשול בו, והיה נופל עליו מן המחלוקת והקטטה כמו שנפל בבקשת הכהונה, ולזה באה המצוה שלא יבנה בית הבחירה אלא אחר הקמת מלך שיצוה לבנותו ותסתלק המחלוקת, כמו שבארנו בספר שופטים ו .
The Rambam says that because of three practical reasons the name of the place of the Bet Hamikdash is not distinctly stated in the Torah, but indicated in the phrase" To the place which the Lord will choose" (Dvarim 12: 11, etc.). First, if the nations had learnt that this place was to be the centre of the highest religious truths, they would occupy it, or fight about it most perseveringly. Secondly, those who were then in possession of it might destroy and ruin the place with all their might. Thirdly, and primarily, every one of the twelve tribes would desire to have this place in its borders and under its control; this would lead to divisions and discord, such as were caused by the desire for the priesthood. Therefore it was commanded that the Bet Mikdash should not be built before the election of a king who would order its erection, and thus remove the cause of discord.

Rav Tzvi Yehuda Kook zt"l would quote this Rambam to explain how important unity is. If the location of the Bet Hamikdash was delayed, than it definitely influences its actual building.

May I repeat the request of the Radak mentioned earlier:
לפיכך התקינו זקנים ונביאים ליטע בפיהם של ישראל להיות מתפללים שלשה פעמים בכל יום השב שכינתך ומלכותך לציון וסדר עבודתך לירושלם אכי"ר סלה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il