Basics of Jewish Faith

Freedom of choice (Behirah Chofshit)

Rabbi Moshe Kaplan | 29 Kislev 5763