Place fit for Prayer

Makom Kavuah

Rabbi Chaim Tabasky | 3 Cheshvan 5766