Halachot of Yom Tov

Borer on Yom Tov

Rabbi Moshe Leib Halberstadt | Cheshvan 16, 5772