Dedication calendar

Tevet 5780 (December 2019 - January 2020)

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1 29
7th of Chanukka - 2nd of Rosh Chodesh
2 30
Zot Chanukka
3 31
4 1
5 2
6 3
7 4
Vayigash
8 5
9 6
10 7
Fast of Tenth of Tevet
11 8
12 9
13 10
14 11
Vayechi
15 12
16 13
17 14
18 15
19 16
20 17
21 18
Shmot
22 19
23 20
24 21
25 22
26 23
27 24
28 25
Va'era
29 26
Erev Rosh Chodesh