Dedication calendar

Nissan 5780 (March - April 2020)

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
     1 26
Rosh Chodesh
2 27
3 28
Vayikra
4 29
5 30
6 31
7 1
8 2
9 3
10 4
Tzav Shabbat Hagadol
11 5
12 6
13 7
14 8
Erev Pesach
15 9
Pesach
16 10
Chol Hamoed Pesach
1 laOmer
17 11
Shabbat Chol Hamoed Pesach
Chol Hamoed Pesach
2 laOmer
18 12
Chol Hamoed Pesach
3 laOmer
19 13
Chol Hamoed Pesach
4 laOmer
20 14
Chol Hamoed Pesach
5 laOmer
21 15
Seventh Day of Pesach
6 laOmer
22 16
Isru Chag
7 laOmer
23 17
8 laOmer
24 18
Shmini
9 laOmer
25 19
10 laOmer
26 20
11 laOmer
27 21
Holocaust Memorial Day
12 laOmer
28 22
13 laOmer
29 23
Erev Rosh Chodesh
14 laOmer
30 24
1st of Rosh Chodesh
15 laOmer